برای اندازگیری سایز اندامهای مختلف، طبق دستورالعمل هر بخش عمل کرده و اندازه ها را یادداشت کنید و در انتها از طریق فرم زیر برای ما ارسال فرمایید.

فرم ارسال سایز

ملاحظات:
– استفاده از “متر پارچه ای” و “قلم و کاغذ” ضروریست.
– بهتر است برای دقت در کار، اندازه ها توسط شخص دیگری گرفته شود. اگر بصورت انفرادی اقدام به اندازگیری نمودید، ترجیحا از آینه مناسب استفاده کنید.

توجه: برای اندازگیری مانتو، اندازه ها با لباس معمول زیر مانتو ثبت گردد.

 

1) نحوه اندازگیری دور سینه

 • منظور از دور سینه، اندازه محیط بدن در برآمده ترین قسمت سینه است.
 • در هنگام اندازه گیری توجه داشته باشید که متر بصورت صاف و افقی دور بدنتان باشد.
 • متر در حالت کشیده نباشد. بطوریکه دو انگشت آزادی داشته باشد.
 • توجه فرمایید که در هنگام اندازه گیری از لباس زیر مناسب و لباس معمول زیر مانتو استفاده کرده باشید.
2) نحوه اندازگیری دور کمر

 • به باریکترین قسمت بدن کمر گفته می شود که معمولا حدود 4 سانتی متر بالاتر از ناف است.
 • در هنگام اندازه گیری توجه داشته باشید که متر بصورت صاف و افقی دور بدنتان باشد.
 • متر در حالت کشیده نباشد. بطوریکه دو انگشت آزادی داشته باشد.
 • توجه فرمایید که در هنگام اندازه گیری از لباس معمول زیر مانتو استفاده کرده باشید.
3) نحوه اندازگیری دور باسن

 • منظور از دور باسن، اندازه محیط بدن در برآمده ترین قسمت باسن است.
 • در هنگام اندازه گیری توجه داشته باشید که متر بصورت صاف و افقی دور بدنتان باشد.
 • متر در حالت کشیده نباشد. بطوریکه دو انگشت آزادی داشته باشد.
 • توجه فرمایید که در هنگام اندازه گیری از شلوار معمول زیر مانتو استفاده کرده باشید.
4) نحوه اندازگیری دور بازو

 • دست ها را به پشت ببرید و برجسته ترین قسمت بازو را اندازه بگیرید.
 • متر در حالت کشیده نباشد. بطوریکه دو انگشت آزادی داشته باشد.
5) نحوه اندازگیری قد آستین

 • ابتدا درست را به طرف جلو و کمی خمیده نگه دارید.
 • متر را سر شانه قرار دهید و آن را از روی آرنج تا مچ دست عبور دهید.
 • قد آستین را بخوانید و یادداشت کنید.
6) نحوه اندازگیری قد لباس

 • متر را از مهره برجسته پشت گردن بر روی خط مرکزی بدن تا تا قد دلخواه لباس قرارداده و عدد مورد نظر را یادداشت کنید. ( در عکس فوق، قد لباس تا خط پشت زانو مد نظر بوده است.)
7) نحوه اندازگیری دور شکم

 

 • اندازه دور شکم را حدود 3 سانتی متر پایینتر از ناف اندازه گرفته و ثبت کنید.
 • توجه فرمایید که در هنگام اندازه گیری از لباس معمول زیر مانتو استفاده کرده باشید.
8) نحوه اندازگیری قد سینه

 

 • یک سر متر را بر روی سرشانه (قسمت اتصال گردن به شانه) قرار داده و اندازه را تا نوک سینه ثبت نمایید.
 • توجه فرمایید که در هنگام اندازه گیری از لباس زیر مناسب و لباس  معمول زیر مانتو استفاده کرده باشید.
9) نحوه اندازگیری سرشانه

 

 • همانند شکل، فاصله بین اتصال گردن و شانه را تا نقطه نقطه برجسته کتف اندازه بگیرید.
10) نحوه اندازگیری کارور جلو

 

 • دستها را به پشت برده و روی باسن قرار دهید.
 • متر را در نقطه اتصال دست به بدن (زیر بغل) قرار دهید و اندازه را تا نقطه متناظر مقابل ثبت کنید.
 • توجه فرمایید که در هنگام اندازه گیری از لباس زیر مناسب و لباس معمول زیر مانتو استفاده کرده باشید.
11) نحوه اندازگیری کارور پشت

 

 • دستها را به طرف جلو ببرید و آن را بصورت زاویه دار در خط آرنج نگه دارید.
 • متر را در نقطه اتصال دست به بدن (زیر بغل) قرار دهید و اندازه را تا نقطه متناظر مقابل ثبت کنید.
 • توجه فرمایید که در هنگام اندازه گیری از لباس زیر مناسب استفاده کرده باشید.
12) نحوه اندازگیری بالاتنه جلو

 • یک سر متر را بر روی سرشانه (قسمت اتصال گردن به شانه) قرار داده و با عبور از نوک سینه، اندازه را تا خط کمر (باریکترین قسمت کمر) ثبت نمایید.
 • توجه فرمایید که در هنگام اندازه گیری از لباس زیر مناسب و لباس معمول زیر مانتو استفاده کرده باشید.